Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej superorfeo.com Fundacji „Obszar Wspólny”,  Łódź, ul. Częstochowska 63h, NIP: 7282828014, REGON: 369668901 zwanej dalej Fundacją, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Uruchomienie odpowiedniej Usługi na stronie superorfeo.com lub złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej oraz wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Fundacją bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.

3. Regulamin określa:

  • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

  • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  • Tryb postępowania reklamacyjnego

§2

1. Definicje pojęć, użyte w Regulaminie określają:

a) Klient – podmiot lub osoba korzystający z usług BSK AA, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,

b) Usługa - działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby Klienta, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

c) Strona Fundacji - Strona internetowa http://superorfeo.com/

d) Przeglądarka internetowa - program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym.

e) Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ przeglądarki itp.,

f) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

g) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

§3

1. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.

2. Fundacja nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego, sprzętu i oprogramowania komputerowego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności

Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług

§4

1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

a) Odbieranie i wysyłanie informacji komunikatorem Messenger (wtyczka na stronie),

b) Odbieranie i wysyłanie informacji poprzez formularz kontaktowy na stronie w zakładce „Kontakt z nami”,

c) Zamawianie przedmiotów w sklepie internetowym i wysyłka do Klienta

 

2. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.

3. Informacje o modyfikacjach są publikowane na Stronie internetowej Fundacji i nie stanowią zmiany Regulaminu.

 

§5

Fundacja zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo.

 

Rozdział 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

§6

1. Fundacja świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Fundację ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.

5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Fundacją na skorzystanie z danej Usługi.

§7

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ww. rozporządzeniem.

2. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.

 

§8

1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Systemie.

2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.

 

Rozdział 4

Korzystanie z usług

§9

1. Strona internetowa Fundacji jest dostępna dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Fundacja zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Strony internetowej Fundacji w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.

2. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu z Fundacją zgodnie z postanowieniami §11.

§10

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych BSK AA następujących treści:

a) Powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Fundacji lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Fundacja nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem ze Strony internetowej Fundacji , czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

3. Fundacja zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Klienta.

4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Fundacja ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

 

Rozdział 5

Tryb postępowania reklamacyjnego

§11

1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:

a) telefonicznie: +48 728 801 446 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: obszarwspolny@gmail.com

2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.

4. Zwroty kwot związanych z opłatami za świadczenie Usług, dokonywane są na warunkach i zasadach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zwrot kwot w przypadku płatności elektronicznych PayPal, Przelwy24 realizowany jest tymi kanałami. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia sposobu zwrotu płatności.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§12

1. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

  • Wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących

  • Dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Systemie teleinformatycznym Fundacji

  • Zmiany w ofercie Fundacji

2. W przypadku zmian Regulaminu Fundacji powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na Stronie internetowej Fundacji

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Fundacji

§13

1. Fundacjanie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, będących poza Fundacją.

2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Klienta.

3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a Fundacją w związku ze świadczeniem Usług za pomocą Strony internetowej będą rozstrzygane przez sądy odpowiednie dla siedziby Fundacji.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Kodeks Cywilny.

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal i Przelewy24.